PRIVAATSUSPOLIITIKA

Maailmaruum OÜ ANDMEKAITSEPOLIITIKA JA PRIVAATSUSTINGIMUSED 
Suur tänu, et külastasite meie veebilehte. Seadusjärgsete andmekaitse sätete järgimine on meile eriti tähtis. Käesoleva andmekaitsepoliitika ja privaatsustingimuste eesmärk on teavitada teid veebisaidi kasutajana isikuandmete töötlemise olemusest, ulatusest ja eesmärgist ning teie olemasolevatest õigustest, tingimusel et teid peetakse Andmesubjektiks, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu andmekaitse määruse (GDPR) artikli 4 lõikes 1, mida kohaldatakse alates 25.5.2018.
Maailmaruum OÜ andmekaitsepoliitikas ja privaatsustingimustes on kirja pandud põhimõtted, kuidas käsitletakse kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. 

1. MÕISTED 
1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Maailmaruum OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid.
1.2. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 
1.3. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Maailmaruum OÜ  teenuseid. 
1.6. Leping on Maailmaruum OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise ja veebilehe Kasutusleping. 
1.7. Veebileht rohelineriiul.ee on Maailmaruum OÜ ametlik veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab rohelineriiul.ee veebilehte. 
1.10. Teenused on igasugused Maailmaruum OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse. 
1.12. Müügikanal on Maailmaruum OÜ poolt kasutatav Andmesubjektiga suhtlemise viis, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia

2. ÜLDSÄTTED 
2.1. Maailmaruum OÜ on juriidiline isik registrikoodiga 12428832, asukohaga Kraavi 2, Tallinn
2.2. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Maailmaruum OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Maailmaruum OÜ valduses olevate Isikuandmetega. 
2.3. Isikuandmeid võib Maailmaruum OÜ töödelda vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid; vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse. 
2.4. Privaatsustingimusi võib Maailmaruum OÜ muuta ja täiendada. 


3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
3.1. Maailmaruum OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. 
3.2. Maailmaruum OÜ töötleb Isikuandmeid minimaalselt ja pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. Maailmaruum OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: 
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; 
3.3.2. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.3. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 
3.3.4. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks. 
3.3.5. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. Maailmaruum OÜ ei hoia Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik. Andmete puhul, mille on Maailmaruum OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Maailmaruum OÜ andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. 
3.3.6. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.
 
4. ISIKUANDMED
4.1. Maailmaruum OÜ kogub ainult järgmist tüüpi Isikuandmeid: 
4.1.1. Andmesubjekti poolt Maailmaruum OÜ-le avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, telefoninumber);
4.1.2. Andmesubjekti ja Maailmaruum OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt rohelineriiul.ee e-poest ostmisel; kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimekiri); 
4.1.5. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed; 


5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID 
5.1. Maailmaruum OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku ja/või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Maailmaruum OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Maailmaruum OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtrite märgistamise kaudu Veebilehel või müügitellimuse kinnitamisel.
5.3. Õigustatud huvi tähendab Maailmaruum OÜ huvi andmeid töödelda enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks ning teenuse pakkumiseks. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Maailmaruum OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Maailmaruum OÜ-l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel: 
5.3.1. Kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks; 
5.3.2. Maailmaruum OÜ võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Maailmaruum OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks; 
5.3.3. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 
5.3.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Maailmaruum OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. 


6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 
6.1. Maailmaruum OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Maailmaruum OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid. 
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik; 
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Maailmaruum OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel. 

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS 
7.1. Maailmaruum OÜ säilitab Isikuandmeid vaid minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise vajadus on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Maailmaruum OÜ poolt selleks kehtestatud korrale. 
7.2. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Maailmaruum OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Maailmaruum OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
8.1. Maailmaruum OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.
8.2. Juhul kui Maailmaruum OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Maailmaruum OÜ endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks. 

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 
Kui teid peetakse GDPR artikli 4 lõike 1 kohaselt andmesubjektiks, on teil GDPR-i kohaselt teie isikuandmete töötlemisel järgmised õigused. Alljärgnevate õiguste õiguslik tekst on kättesaadav aadressil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused: 
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Maailmaruum OÜ-le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta. 
9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. 
9.2.2. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. 
9.2.3. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks.
9.2.4. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.5. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane. 

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE 
10.1. Õiguste teostamine: 
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Maailmaruum OÜ poole e-posti teel info@rohelineriiul.ee 
10.2. Kaebuste esitamine: 
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Maailmaruum OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi. 
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD 
11.1. Maailmaruum OÜ ei kogu Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid ei töödelda
11.2. Maailmaruum OÜ ei kasuta sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Kolmandate osapoolte Küpsiseid Maailmaruum OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest
11.3. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.


12. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON 
12.1. Maailmaruum OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed: Maailmaruum OÜ-ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@rohelineriiul.ee

13. MUU INFO
13.1. Maailmaruum OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Maailmaruum OÜ Andmesubjekte www.rohelineriiul.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Maailmaruum OÜ veebilehte www.rohelineriiul.ee, olete privaatsustingimustega ja kasutuslepinguga tutvunud ja nendega nõustunud.